Software Testing

Какво е софтуерно тестване?

Софтуерното тестване цели да бъдат произведен качествен софтуер, без дефекти, който функционира спрямо очакванията. Тестването е процес, който оценява функционалността на дадена система, за да открие дали отговаря на предварително дефинираните изисквания или не. Идентифицираните дефекти биват коригирани и тествани докато може да се гарантира, че продуктът е без дефект. Може да се тества както цялостната работа на системата, така и отделни функционалности.
При тестването се идентифицират грешки, пропуски или липсващи изисквания в противоречие със заложените изисквания. Тя може да се извърши ръчно или с помощта на автоматизирани инструменти. Някои предпочитат тестването на софтуера като White Box и Black Box Testing.

Защо е важно софтуерът да бъде тестван?

Наличието на грешки в софтуера може да бъде скъпо и дори опасно, в зависимост от предназначението на самия софтуер. Грешките могат да доведат до финансови и човешки загуби. Затова софтуерното тестване на някои системи е от критична важност.
Можем да анализираме и остойностим наличието на грешки в дадена система или функционалност и спрямо това да степенуваме по приоритет.

С какво ще бъдат полезни обученията по софтуерно тестване на Вас и Вашия екип?

  • Ще повишат качеството и точността на тестовете;
  • Ще обогатят използваните практики за тестване, което ще спомогне за избор на по-подходящи тестове и по-ефективна работа;
  • Ще унифицират познанията и разбиранията на хората в екипа;
  • Ще представи цялостна картина за ролята и взаимодействието на тест-екипа с останалите екипи;
  • Ще подобри комуникацията на тест-екипа с останалите екипи в компанията;
  • Ще повиши цялостния капацитет на тест-екипа.
Rumen Banov

Trainer: Rumen Banov
Rumen Banov has over 30 years of experience in Information Technology and over 20 years in software testing. Since 2001 he has been involved in the management of software projects of various sizes. For 3 terms, he is a member of the Board of BASSCOM (Bulgarian Association of Software Companies), part-time lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski ”, Faculty of Mathematics and Informatics and Leader of the Association of Software Engineers (ASE) Quality Group.
Rumen is a professional with a wide range of experience, knowledge, skills and is an excellent lecturer. His evaluation from our students is 8.94 with an EMEA average of 7.45. View Rumen's full profile.